Zakres Usług


Księgi rachunkowe (pełna księgowość) spółek i osób fizycznych

• opracowanie zasad polityki rachunkowości,
• opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
• dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
• zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja ryczałt 

• zapisy w podatkowej księdze przychodów  i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego

Obsługa kadrowo-płacowa

• sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
• sporządzanie listy płac lub rachunków do umów cywilnoprawnych,
• prowadzenie  dokumentacji ZUS pracowników i zleceniobiorców ,
• sporządzanie deklaracji na potrzeby Urzędu Skarbowego,
• prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
• prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
• prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
• prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
• sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

Obsługa księgowa rolników

• VAT w rolnictwie.

Rozliczanie rocznych zeznań podatkowych

• z dochodów uzyskanych w kraju,
• z dochodów uzyskanych za granicą,

Inne usługi ( przykładowo ):

• rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG oraz w KRS,

• przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. oraz inne zmiany

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

• wnioski kredytowe, analizy ekonomiczne,

• prognozy finansowe bilansów i rachunków zysków i strat dla banków,

• rozliczanie najmu prywatnego,

• sporządzanie wniosków VZM-1-zwrot VAT za materiały budowlane,

• przygotowanie dokumentów o uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy,

• inne zlecenia związane z działalnością gospodarczą.